Privat eller kommunal hjemmepleje – dit er kun valg!

I følge Serviceloven §91, kan du som samfundsborger, vælge om det er den kommunale eller private hjemmepleje, som skal varetage dine ydelser. Alta Pleje lever af dine ønsker, og du vil som borger hurtigt opdage at den pleje vi udfører er tilrettelagt efter dine behov.

Er du i tvivl om, at det koster dig at skifte fra den kommunale hjemmepleje til den private?

Nej, det gør det ikke. Ifølge serviceloven §91, kan du, som samfundsborger, vælge om det er den kommunale eller private hjemmepleje, som skal varetage dine ydelser.

​Når du i dag bliver visiteret hjemmepleje af kommunen, kan du selv vælge, om du ønsker en privat eller kommunal leverandør. Det betyder, at du kan få privat hjemmepleje uden at betale for det.

Noget af det vi også sørger for er, for at sikre højt serviceniveau vil der i slutningen af hver måned blive givet et skema ud til borgere, som kan give sin mening, om hvad der har været godt eller mindre godt og om der eventuelt er noget der skal ændres. Hvis hjælp ønskes for at udfylde denne – vil vores personale hjælpe med at udfylde skemaet. Det er helt frivilligt om den pågældende borger ønsker at deltage.

Egenkontrol

Som virksomhed er vi forpligtet til at forholde os til kvalitetsstandard, som kommunen stiller krav til private leverandør. Virksomheds egenkontrol går ud på at vi vil sikre, at alle borger får den hjælp, som de er visiteret til samt at det gøres på en professionel og omsorgsfuld tilgang.

Vi har fokus på detaljeret dokumentationsarbejde. Vi lægger vægt tydelige beskrivelser af observationer af relevante afvigelser og opfølgning. Dette er med til at samarbejde med den kommunale sygeplejerske og visitation.

Dette er også med til at sikre vores afløser også tilgår dokumentationen, hvor medarbejderne introducere afløseren til opgaven inden vagtens start.

​​Ledelsesmæssigt arbejdes der målrettet med at sikre, at medarbejderne har den viden, om hvilken hjælp og støtte borgerne har behov for, så borgerne oplever høj kvalitet i hjælpen.

I forbindelse med egenkontrol hos borgerne for at kontrollere, om borgere får de ydelser, som de er visiteret til, samt forbedrer for mindre problemer som udvikler sig til yderligere komplikationer. I egenkontrol sikre vi at i borgernes hjem og hjælpemidler fremstår rengjorte og svarende til borgernes tilværelsen. De faste medarbejder tager hånd om de relevante sundhedsfremmende og forebyggende handlinger og observationer udføres korrekt og i forhold til de lovmæssige krav.

Virksomhedens medarbejder har i høj grad fokus på at sikre borgernes selvbestemmelse og medindflydelse i udførelsen af opgaverne, og at medarbejderne udfører den hjælp med udgangspunktet i den rehabiliterende tilgang. Hvis borgeren ikke selv er i stand til at kunne agere, så er det her vi som sundhedsfagligpersonale, er med til at kunne varetage disse opgaver.​

Vores medarbejder er orienteret og følger de gældende retningslinjer for at kunne håndtere medicin. På baggrund af vores håndtering samt kompetencer, så sørger vi for at borgeren er bekendt med hvilke præparat borgeren modtager. Det er vigtigt for os som sundhedspersonale, at vi tjekker om medicinen stemmer overens, samt at borgeren er bevidst, om hvad der indtages hvis borgeren er i habituel tilstand. Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på medicinen, da der kan opstå utilsigtet hændelser, hvor disse fejl kunne undgås med rette kendskab til medicinhåndtering.​

Der stilles social- og sundhedsassistent til rådighed i hvert vagthold. Når vores social- og sundhedshjælper ikke kan udføre kompetenceområdet f.eks. fald, tilkaldes social- og sundhedsassistent for at udføre opgaven i samarbejde med den kommunale sygeplejerske.

I ledelsesmæssigt arbejdes der målrettet for at sikre, at alle medarbejder følger de gældende hygiejniske retningslinjer jf. SSI. Medarbejder er opmærksom på at følge retningslinjer inden for arbejdstøj, og dermed ikke anvender lange ærmer eller bærer smykker, neglelak under arbejdspladsen. Desuden er de opmærksom på at udfører handskeskift, jf. retningslinjer, og om der er enhver tid, udføres håndhygiejne mellem handskeskift.​

Kontakt os

Ledelsen har ansvar og pligt til at sikre, at relevante værnemidler er tilgængelige og skal ligeledes sikre, at alt medarbejderen, der er involveret i behandling og pleje er bekendt med anvisninger og retningslinjer for korrekt brug. Det er medarbejders ansvar at kende til og anvende værnemidler korrekt jf. denne instruks. Medarbejderne skal ligeledes være ledelsen behjælpelig med at sikre forsyningen og korrekt opbevaring af værnemidler.

Med hensyn til arbejdsmiljø på arbejdspladsen gives ansvaret til Arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Vores AMR har fokus på sikkerheden og sundheden i virksomheden på vegne medarbejderne. Derfor har AMR udført et skema i forhold til at vedligeholdelse af egenkontrol. (Bilaget er vedhæftet)
Medarbejderne bliver grundigt instrueret om ordensreglerne, såsom flugtveje, brandslukningsmateriel, branddør samt afskærmning af borgere. Medarbejderne bliver ligeledes instrueret om at lukke døre i tilfælde af brand. På baggrund af dette skal medarbejderne have kendskab til alarmeringsstederne hvor der findes ophængs brand- og evakueringsinstruks og det vil de kunne finde på kontoret, hvor de færdes.

Som firma har udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse hvor en ledelsesmæssig opgave er at udfører undersøgelsen korrekt. Denne metode af tilfredshedsundersøgelser kræver, at der er en tæt sammenhæng mellem borgernes eller pårørendes tilfredshed og den faktiske kvalitet af servicen. Dermed giver dette mulighed for rettelse ud fra borgernes ønske, såfremt at borgeren får den optimale og rigtige behandling samt pleje.

Derfor skal du vælge Alta Pleje

Vi kører rundt til kunder i hele København samt store dele af Sjælland

Vi har mulighed for at tilbyde 24-timers døgnvagt til dine kære

Kontakt os for at få en snak om dine behov

Kontakt os i dag for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vurderet 5 ud af 5 i rating på Facebook.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt